top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 ‘Berns Interieur-architectuur; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp en styling.
1.2 De Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Berns Interieur-architectuur als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.3 De Opdracht of de Overeenkomst; de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Berns Interieur-architectuur met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Berns Interieur-architectuur.
1.4 Het Project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Berns Interieur-architectuur verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van de interieurarchitect, leveringen van zaken door Berns Interieur-architectuur en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de interieurarchitect, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.2 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Berns Interieur-architectuur en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Offertes van Berns Interieur-architectuur zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Berns Interieur-architectuur de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
3.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.3 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Berns Interieur-architectuur staan omschreven, wordt door Berns Interieur-architectuur schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Berns Interieur-architectuur zijn bevestigd.
3.4 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
3.5 Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Berns Interieur-architectuur aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 uitvoering Opdracht
4.1 Berns Interieur-architectuur zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het Project, waarop de Opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Berns Interieur-architectuur fungeert als vertrouwensman van de Opdrachtgever.
4.2 Berns Interieur-architectuur heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden
4.3 Berns Interieur-architectuur is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn
4.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder Berns Interieur-architectuur daarin te kennen
4.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Berns Interieur-architectuur te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden
5.1 De honorering van Berns Interieur-architectuur kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
(c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde Opdracht
6.1 De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Berns Interieur-architectuur verricht tengevolge van:
(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Berns Interieur-architectuur informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Berns Interieur-architectuur of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Berns Interieur-architectuur aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Berns Interieur-architectuur aangegeven. Berns Interieur-architectuur is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.3 Berns Interieur-architectuur heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.4 Berns Interieur-architectuur kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Berns Interieur-architectuur kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.6 Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Berns Interieur-architectuur echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.7 Alle vorderingen van Berns Interieur-architectuur worden terstond opeisbaar wanneer de Opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging
8.1 De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
8.2 Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Berns Interieur-architectuur, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Berns Interieur-architectuur wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Berns Interieur-architectuur gerechtigd te vorderen:
(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.
(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Berns Interieur-architectuur ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht
9.1 Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Berns Interieur-architectuur niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Berns Interieur-architectuur te vergoeden.

Voor zover mogelijk zal Berns Interieur-architectuur de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp
10.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Berns Interieur-architectuur en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Eigendoms- en auteurrechten
11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Berns Interieur-architectuur bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Berns Interieur-architectuur, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
11.2 Berns Interieur-architectuur heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Berns Interieur-architectuur, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Berns Interieur-architectuur.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaringstermijn
12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Berns Interieur-architectuur voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
12.2 Berns Interieur-architectuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
12.3 Berns Interieur-architectuur is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.4 Berns Interieur-architectuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Berns Interieur-architectuur is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.5 Indien het ontwerp van Berns Interieur-architectuur niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Berns Interieur-architectuur, dan is Berns Interieur-architectuur slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Berns Interieur-architectuur.
12.6 Berns Interieur-architectuur sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de Opdrachtgever legt Berns Interieur-architectuur de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
12.7 De aansprakelijkheid van Berns Interieur-architectuur is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Berns Interieur-architectuur is verzekerd maar zal niet meer bedragen dan tweemaal het bedrag dat uit hoofde van de Opdracht is of zou zijn verschuldigd.
12.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Berns Interieur-architectuur kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Berns Interieur-architectuur kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Berns Interieur-architectuur overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Berns Interieur-architectuur geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 Berns Interieur-architectuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Berns Interieur-architectuur zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Ingeval van overmacht heeft Berns Interieur-architectuur het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
13.4 Indien Berns Interieur-architectuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Berns Interieur-architectuur gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Berns Interieur-architectuur omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Berns Interieur-architectuur gerechtig de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Berns Interieur-architectuur partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Berns Interieur-architectuur is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Berns Interieur-architectuur het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 56716877
16.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.berns-interieur.nl
16.3 Zij zijn separaat aan te vragen bij de Berns Interieur-architectuur via mail: info@ berns-interieur.nl
16.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Berns Interieur-architectuur.
16.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

bottom of page